امروزه و با توجه به تغییرات بوجود آمده در شیوه و ساختار زندگی جوامع و جریان داشتن بخش اعظمی از فعالیت ها و کارکردهای محیط های انسانی در ساعات شبانه، استفاده از نور مصنوعی در غیاب نور روز امری اجتناب ناپذیر است. 

از طرف دیگر به دلیل گوناگونی مصارف این دسته از عناصر شهری، رفع کلیه نیازها و در عین حال پرهیز از آشفتگی بصری در محیط، امری دشوار بوده و نیاز به برنامه ریزی و تفکر فراوان دارد.

همانطوری که میدانیم زنده نگهداشتن فضاهای شهری و زیبا سازی بیشتر آنها در شب، مستلزم تامین روشنایی بهتر و بیشتر فضاهای شهری است.

در بسیاری مواقع نصب تعداد زیاد منابع نوری، ارزش بصری بیشتری نمی آفریند.

به عبارت دیگر، امروز مسأله تهیه و تأمین نور نیست، بلکه تنظیم منابع نوری برای خلق محیط مناسب بصری مسأله اصلی است.

بیاییم با فرهنگ سازی و استفاده از سازه های نور با کیفیت که عمر کاری زیاد و درخشندگی فوق العاده بالایی دارند محیط خود را روشن تر و زیباتر کنیم. 


م. رحیمی